Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu ARWEL umiestneného na webovom rozhraní www.arwel.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou:

                                                                       

Fakturačné údaje

Arwel s.r.o.

Dolní 6395

760 01 Zlín

Česká republika, Európa

IČO: 26225131

DIČ: SK26225131

Číslo bankového účtu vedeného v Fio banka, a.s.: IBAN CZ74 2010 0000 0021 0214 7643

Prevádzkareň

(kontaktná a korešpondenčná adresa, reklamácia)

Arwel s.r.o.

Hlavničkovo nábrežie 5629, Zlín 760 01, Česká republika, Európa

Mobil: +420 777 067 881

E-mail: info@arwel.cz

ako predávajúcim

                           

a podnikateľom či právnickou osobou

ako kupujúcim

                            

(obaja ďalej tiež ako „zmluvné strany')

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy či ďalšej zmluvy tu uvedenej (ďalej len ako „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania.

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre veľkoobchod, Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi.

1.3 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, právnickou osobou.

1.4 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

1.5 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s ich obsahom súhlasí.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy. Na uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, poprípade iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3 Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4 Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

2.5 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru. Pokiaľ už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

3. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

3.2 Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zabezpečiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3 Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.4 Bezodkladne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

3.5 Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

4. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

  • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe faktúry;
  • bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto spôsobu platby v prípadoch, keď toto nebolo dohodnuté vopred alebo už schválené v minulosti.

4.2 Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do 14 dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.4 Platba tovaru je možná v meně euro (EUR).

                                         

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny tovaru.

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dojednaného dňa dodania.

5.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​av prípadoch zmlúv dojednaných elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.6 Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

6. Práva z chybného plnenia

6.1 Podmienky uplatnenia práv z vadného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia podľa obchodného zákonníka.

7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1 Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

8. Registrácia na webovom rozhraní

8.1 Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

8.2 Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

8.3 Vezmite na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a používanie webového rozhrania

9.1 Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém. Pokiaľ sa pri užívaní webového rozhrania dopustí kupujúci akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť kupujúceho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá konaním kupujúceho podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške. Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania ak presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

V Zlíne dňa 25. 3. 2022