Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim, spoločnosťou Arwel, s.r.o., so sídlom Dolní 6395, PSČ 760 01, Zlín, IČ26225131, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.