Kupujúci súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú predávajúcim, spoločnosťou Arwel, s.r.o., so sídlom Dolná 6395, PSČ 760 01, Zlín, Česká republika, Európa, IČ 26225131, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vyjadriť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že žiada ukončenie zasielania obchodných správ na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez akejkoľvek úhrady.